Registrace

Obecná pravidla

 • Členy TicTac Klubu se mohou stát fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.
 • Členové TT Klubu souhlasí s tím, že jimi poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu správcem zpracovány a použity k marketingovým účelům v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
 • Organizátorem TT Klubu je DRIVE Production, s.r.o., se sídlem Lidická 6, Praha 5, PSČ 150 00, IČ:64938549
 • Organizátor:
  • si vyhrazuje si právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se TIC TAC Klubu.
  • má právo v případě neoprávněného zásahu do systému nebo porušení těchto pravidel ukončit členství v Klubu.
  • bude členy klubu informovat emailem nebo jinak o novinkách, změnách a akcích TIC TAC.
  • Z osobních údajů se vylučuje uživatelské jméno, pod kterým je člen TT Klubu zaregistrován.
  • Členové TT Klubu mohou výše uvedený souhlas odvolat emailovou žádostí, kde uvedou svoje jméno a registrační email a pošlou na emailovou adresu tictac@tictac.cz. Na základě této žádosti bude jejich registrace v TIC TAC klubu zrušena. Potvrzení o zrušení registrace obdrží žadatel na uvedený email.
 • Správcem osobních údajů je společnost Ferrero Česká, s.r.o. Členem TTK se nemohou stát zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, společnosti Ferrero Česká s. r.o., ani osoby jim blízké.
 • Registrací v Tic Tac klubu na internetových stránkách www.tictac.cz, vyjadřuje člen klubu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zařazením a zpracováním jím uvedených osobních údajů poskytnutých v rámci registrace do klubu a nebo aktivit a soutěží organizovaných v klubu do databáze společnosti Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743 jakožto správci osobních údajů. Člen TT Klubu dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovávány přímo správcem a nebo prostřednictvím zpracovatele.. Člen Tic Tac klubu souhlasí s tím, že osobní údaje budou zpracovávány za účelem vyhodnocování soutěží a fungování Tic Tac Klubu a dalšího marketingového zpracování, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích správce osobních údajů tj. společnosti Ferrero Česká s.r.o., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743, zahrnující i zasílání informací prostřednictvím e-mailů, písemnou poštou jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.,a jiných způsobů komunikace, a to po dobu 10 let od udělení souhlasu. Člen TT klubu zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených Správcem osobních údajů, zejména subjekty pověřenými zajištěním soutěží a provozem a správou Tic Tac Klubu a internetových stránek. Správce osobních údajů je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje člena TT klubu . Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán, a to písemným sděleným odeslaným na adresu správce a dále má člen TT klubu práva dle § 11, § 21 zákona č. 101/2000 Sb tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, právo na opravu osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, právo požádat o vysvětlení, blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na správce obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Správci a má za následek vyloučení ze všech aktivit v rámci TT klubu včetně ztráty nároku na výhru, je-li odvolání souhlasu doručeno před jejím předáním a má za následek i zánik členství v TT klubu.
 • Všichni, kdo jsou členem Tic-Tac klubu souhlasí s tím, aby v rámci soutěží prováděných v tomto klubu a nebo v souvislosti s ním společnost Ferrero Česká s.r.o. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 6/3201, PSČ: 15000, IČ: 60488743, užívala v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jejich jméno, příjmení v médiích, propagačních a reklamních materiálech s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěží a nebo členů Tic-Tac klubu.

Osoby mladší 15 let musí k registraci zaslat písemný souhlas rodičů! STÁHNOUT FORMULÁŘ

Uživatelské údaje Kontaktní údaje:
captcha
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.